Category: Publications

2012

1. Bo Hou, Yongjun Liu, Yanjuan Li, Bo Yuan, Mingfen Jia, Fengzhi Jiang, Evolvement of soft templates in surfactant/cosurfactant system…

2009

2. Bo Hou, Yanjuan Li, Yongjun Liu, Bo Yuan, Mingfen Jia, Fengzhi Jiang, A simple way of  shape-controlled synthesis of…