2021

13. Wenxiang Liu, Zhu Yang, Yongqiang Wu, Cen Chen, Yang Hong, Yanan Yue*, Jingchao Zhang*, Bo Hou*, Molecular Dynamics and Machine Learning in Catalysts, Catalysts, 2021, 11(9), 1129. (Featured paper) https://doi.org/10.3390/catal11091129 12. Yuljae Cho, Sangyeon Pak, Benxuan Li, Bo Hou, SeungNam Cha, Enhanced Direct White Light Emission Efficiency in Quantum Dot Light‐Emitting Diodes via Embedded Ferroelectric Islands … Continue reading 2021