2020

17. Yunpeng Liu, Jianmin Lu, Wenlong Zhang, Changzhen Lin, Zhenyu Wang, Xi Wang, Hao Xu, Jiangtao Feng*, Bo Hou*, and Wei Yan*, and Zijun Ren, Efficient Photocathodic Protection Enabled by a Multi-dimensional Quaternary Hybrid Superstructure, Chem. Eng. J. (2020) https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.127858 16. Hasna Kudilatt, Bo Hou*, Mark E. Welland*, Quantum Dots Microstructural Metrology: From Timeā€Resolved Spectroscopy … Continue reading 2020