Month: March 2012

2012

1. Bo Hou, Yongjun Liu, Yanjuan Li, Bo Yuan, Mingfen Jia, Fengzhi Jiang, Evolvement of soft templates in surfactant/cosurfactant system…